TIETOSUOJA

REKISTERINPITÄJÄ

Sauli Lehtinen

Dorian Films Ky

Y-tunnus 2644652-9 

Itsenäisyydenkatu 50B, 28130 Pori

sauli@dorian.fi

www.dorian.fi

 

REKISTERIN NIMI

Dorian Films Ky markkinointi- ja asiakasrekisteri

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIKSI

Tämän sivuston osat voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle (https://www.google.com/maps).

 

Henkilötietoja käsitellään myös asiakkuuden luomiseen, hoitamiseen, ylläpitoon ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Markkinointirekistereissämme voimme säilöä seuraavia tietoja:

- Etu- ja sukunimi

- Yhteystiedot (sähköpostiosoite, yrityksen www-sivut ja asiakkaan käyntiosoite)

- Laskutustiedot

- Asiakasnumero

 

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

 

(aa) Rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn (GDPR 6 art. 1.a);

 

(bb) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity

on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

 

(cc) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen

toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);

 

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asianmukaiseen suhteeseen.

ANALYTIIKKA SIVUSTOLLA

Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta.Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

 

Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta.

 

KENELLE JAAMME TIETOSI

Emme jaa tietoja kolmansille osapuolille.

KUINKA SÄILYTÄMME TIETOA

Säilytämme meille luovutetut tiedot niin kauan, kuin asiakkuuden hoitaminen sitä edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Rekisterinpitäjä voi nähdä ja muokata annettuja tietoja. Tiedot suojataan Dorian Filmsin sähköpostien ja verkkoyhteyksien tietosuojamekanismeilla (salasanat, palomuuri). Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot (esim. tilaussopimukset ja laskut) sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.  Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

OIKEUDET OMIIN TIETOIHIN

Asiakas voi halutessaan pyytää annettujen tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

 

(aa) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:

(i) käsittelyn tarkoitukset;

(ii) kyseessä olevat

henkilötietoryhmät;

(iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;

(iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

(v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;

(vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

(vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen  päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset

seuraukset rekisteröidylle (GDPR 15 art.);

 

(bb) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

 

(cc) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

 

(dd) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että

(i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

(ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

(iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten;

(iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;  tai

(v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

 

(ee) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

(i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jo lloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

(ii) käsittely on lainvastaista ja

rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

(iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

(iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessasen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

 

(ff) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä,

jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

 

(gg) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

KOLMANNET OSAPUOLET, JOILTA SAAMME TIETOJA

Saatamme käyttää suoramarkkinoinnissa erilaisia yhteystietoja. Yhteystiedot pysyvät salasanojen takana tietokonepäätteillä ja erilaisissa verkkoyhteyksissä.

DORIAN FILMS

www.dorian.fi +358 44 302 5753